Japan Itinerary – Day 8 ~ Tokyo

Fuji Five Lakes

~ Tokyo – Kawaguchiko – 1700 yen
~ Kawaguchiko – Mt. Fuji 5th Station – 1500 yen

Route : Minami-senju -> Ueno [Hibiya Line] -> Tokyo [JR Yamanote Line] (Yaesu South Exit)-> lake Yamanaka(2.5 hours) / Kawaguchiko Station (around 3 hours) [Bus] -> Mt. Fuji 5th Station(1 hour) [Fujikyu Tozan Bus]

Fujukawaguchiko Tourist Information
Kawaguchiko Station : 3641-1, Funatsu, Fujikawaguchiko-machi, Minami-tsuru-gun, TAmanashi
Tel : (0555)72-6700
09:00 – 17:00

Five lakes : Yamanaka-ko, Kawaguchi-ko, Sai-ko, Shoji-ko, and Motosu-ko

Route : Lake

Yamanaka-ko -> Lake Kawaguchi ko -> Lake Sai-ko -> Lake Shoji-ko -> Lake Motosu-ko

Lake Yamanaka-ko Hana-no-Minako Koen Lake kawaguchi-ko Oishi Koen ~ Kawaguchi-ko Station -> Lake Kawaguchi-ko Oishi Koen [Fuji Kyuko Bus]

Lake Sai-ko ‘Iyashi-no-Sato Nenba’

Lake Shoji-ko

Lake Motosu-ko